Terminal(1) - SerenityOS man pages

Name

Icon Terminal - Serenity terminal emulator

Open

Synopsis

$ Terminal [options]

Description

Terminal is a terminal emulator application for Serenity.

Options

Examples

$ Terminal -e Shell